Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες Υπηκόους στο πλαίσιο διμερών μορφωτκών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2020.
β) Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Αρχεία Πρόσκλησης: