Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων

[master.tourism.upatras.gr]

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΦΕΚ 3092 τ. Β’, 14/07/2021 και ΦΕΚ 3245 τ. Β’, 24/06/2022).

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η φοίτηση προϋποθέτει υποχρεωτική παρουσία στα μαθήματα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2023. Έδρα μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι το κτίριο του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού στο Κουκούλι.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [Master of Science (MSc) in Tourism Business & Destination Management] και έχει δύο ειδικεύσεις:

α) Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών, και
β) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.

Πληροφορίες:
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024)
web: master.tourism.upatras.gr
@: tourismsecr@upatras.gr
τηλ.: 2610962885, 2610962876-79