Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Προορισμών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΦΕΚ 3092 τ. Β’, 14/07/2021 και ΦΕΚ 3245 τ. Β’, 24/06/2022).

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η φοίτηση προϋποθέτει υποχρεωτική παρουσία στα μαθήματα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2021. Έδρα μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η Πάτρα.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [Master of Science (MSc) in Tourism Business & Destination Management] και έχει δύο ειδικεύσεις:

α) Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών, και
β) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.

Πληροφορίες:
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023)
web: master.tourism.upatras.gr
@: tourismsecr@upatras.gr
τηλ.: 2610962875-78, 2610962896


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Παρουσίαση προγράμματος [σε μορφή pdf]

Το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ (ΦΕΚ 3885 τ. Β’, 20/08/2021), έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλής στάθμης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω σε θέματα Διοίκησης και Ηγεσίας Εκπαιδευτικών Μονάδων-οργανισμών με άξονες τη Στρατηγική Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών και τη Δια Βίου Εκπαίδευση. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαιδευτική Ηγεσία» έχει ως σκοπό μέσω της σύζευξης των επιστημονικών πεδίων της Διοίκησης και της Εκπαίδευσης να παρέχει εξειδικευμένη γνώση για τους παρακάτω στόχους:
1. Προαγωγή γνώσης στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών και ανάπτυξη έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές.
2. Κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα στελέχη μονάδων και οργανισμών της εκπαίδευσης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
3. Παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώσεων και δεξιοτήτων για αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων και υλικών πόρων των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών.
4. Καλλιέργεια της κατανόησης του σύγχρονου εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος με γνώμονα την ενίσχυση της εκπαιδευτικής πολιτικής και την αξιοποίηση της δια βίου μάθησης.

Πληροφορίες:
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)
@: secptde@upatras.gr
τηλ.: 2610969700, 2610969704