Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών με σκοπό την εκπαιδευτική, επιστημονική και ερευνητική συνεργασία στα εξής:

  • Συνεργασία των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων των Ιδρυμάτων. Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Ανταλλαγή /αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικών), και φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων), καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της διδασκαλίας και της αντίστοιχης διοικητικής οργάνωσης.
  • Διοργάνωση από κοινού Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων.
  • Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (λ,χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων), κοινές ανακοινώσεις σε συνέδρια.
  • Κοινές δημοσιεύσεις και υποβολή ερευνητικών προτάσεων.
  • Κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τους εταίρους.
  • Συνεργασία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
  • Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται δράσεις και με τους δύο φορείς.