“Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία “

Σας γνωρίζουμε ότι το υπ.αριθ. πρωτ. 112663 /Z1/16-09-2022 έγγραφό μας με θέμα
«Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία
», το οποίο σας απεστάλη από την υπηρεσία μας με το από 16/09/2022 ηλεκτρονικό
μήνυμα , ανακοινοποιήθηκε στο ορθό με το επισυναπτόμενο στο παρόν έγγραφό μας.
Η ανακοινοποίηση στο ορθό αφορά στον φορέα υποδοχής των αιτήσεων (Υπουργείο
Παιδείας, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών) και στη νέα προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων (Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022).
Με εκτίμηση
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ