Σχετικά με την παροχή μαθημάτων-εργαστηρίων των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 197/10.3.2022 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, και τα αποτελέσματα σχετικής διερεύνησης επί της παροχής μαθημάτων-εργαστηρίων των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα οποία όλα τα προαναφερθέντα Τμήματα Τ.Ε.Ι. ολοκληρώνουν κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-2022 τη διδασκαλία μαθημάτων-εργαστηρίων 8ου εξαμήνου, καθότι οι τελευταίοι φοιτητές/τριες εισήχθησαν σε αυτά κατά το ακαδ. έτος 2018-2019, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Α. Η διδασκαλία των μαθημάτων-εργαστηρίων των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, να ολοκληρωθεί στη λήξη του εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022. Από τον Οκτώβριο 2022 και εφεξής, δεν θα είναι δυνατή η παρακολούθηση των οφειλόμενων μαθημάτων από τους φοιτητές/τριες, παρά μόνο η εξέταση τους σ’ αυτά.

Β. Οι φοιτητές των ανωτέρω Προγραμμάτων Σπουδών, πλην των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1. Κοινωνικής Εργασίας και 2. Οπτικής και Οπτομετρίας που ανήκουν σε ειδικές περιπτώσεις και δεν ευρίσκονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών π.χ. άρρενες Κύπριοι, ή φοιτητές για τους οποίους εγκρίθηκε η διακοπή σπουδών, κατά το επόμενο ακαδ. έτος να παρακολουθούν τα αντίστοιχα διδασκόμενα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημιακού Τμήματος, ώστε να καλυφθεί η προαπαίτηση διδασκαλίας και να μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών Τ.Ε.Ι.

Γ. Ειδικά για τους φοιτητές των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1. Κοινωνικής Εργασίας και 2. Οπτικής και Οπτομετρίας που ανήκουν σε ειδικές περιπτώσεις π.χ. άρρενες Κύπριοι, ή φοιτητές για τους οποίους εγκρίθηκε η διακοπή σπουδών, να παρακολουθούν τα μαθήματα του 7ου  και 8ου εξαμήνου του ακαδ. έτους 2022-2023 του Πανεπιστημιακού Τμήματος που έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης, μετά από αντιστοίχιση των μαθημάτων-εργαστηρίων του Προγράμματος Σπουδών Τ.Ε.Ι., με τα πανεπιστημιακά μαθήματα, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης αρμοδίου Τμήματος. Από τον Οκτώβριο 2023 και εφεξής, δεν θα είναι δυνατή  η παρακολούθηση των οφειλόμενων μαθημάτων από τους φοιτητές, παρά μόνο η εξέταση τους σ’ αυτά.

Δ. Ειδικές περιπτώσεις να εξετάζονται κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του φοιτητή/τριας, από τη Συνέλευση εκάστοτε Τμήματος.