Παράταση υποβολής αιτήσεων – Οδηγίες Εγγραφών για Επιτυχόντες Μετεγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Η υποβολή των αιτησεων στην πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr παρατείνετε έως και τη Δευτέρα 20.12.2021.

Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 156445/Ζ1/2.12.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  διαβιβάστηκαν  οι ονομαστικοί πίνακες των αιτούντων μετεγγραφή/μετακίνηση ακαδημαϊκού έτους 2021-2022,  καθώς και οδηγίες  σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών  των επιτυχόντων μετεγγραφή/μετακίνηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, τα οποία οι αιτούντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν στα Τμήματα υποδοχής.

Επιπλέον, από την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου έως και τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, οι επιτυχόντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου, θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται και να αναρτήσουν  αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

  1. Ευκρινής φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).
  3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
  4. Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου

Η εν λόγω διαδικασία θα υλοποιηθεί μόνο εξ αποστάσεως ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής.

Ως εκ τούτου, από 08-12-2021 έως  20-12-2021 οι επιτυχόντες μετεγγραφή/ μετακίνηση θα πρέπει να αποστείλουν  σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) στο email tourismsecr@upatras.gr τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει των μοριοδοτούμενων κριτηρίων που δήλωσαν στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν είναι:

  • Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
  • Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προκύπτουν από την κατηγορία ένταξης του αιτούντος της μετεγγραφής και αναφέρονται αναλυτικά στην υποβληθείσα αίτηση.

Από την Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού