Ανάρτηση εκλογικών καταλόγων

Κάθε εκλογέας δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς, σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06-10-2022 (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07-10-2022) κοινής υπουργικής απόφασης.

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ