3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψ. Διδάκτορες»_Διευκρίνηση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών για την έκδοση της Απόφασης Χορήγησης Υποτροφίας

ΠΡΟΣ: Υποψήφιους/ιες Διδάκτορες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

σε συνέχεια της παρακάτω ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με σχετική διευκρίνηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το δικαιολογητικό ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΟΔΥ της Δράσης) στη πύλη ψηφιακών υπηρεσιών gov.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επιλογές: α. “Βεβαίωση Ψηφιακού Εγγράφου” , όπου δίνεται η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής ηλεκτρονικού αρχείου της επιλογής του χρήστη άμεσα (δεν απαιτείται η διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής) ή β. Υπεύθυνη Δήλωση με κατάλληλη τροποποίηση του γενικού προτύπου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του ΟΔΥ.

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ανακοίνωσε τους ονομαστικούς καταλόγους των προς χρηματοδότηση αιτήσεων στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες».

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση στο Πανεπιστήμιο Πατρών θα χρηματοδοτηθούν 24 έργα στις παρακάτω Επιστημονικές Περιοχές:

Επιστημονική Περιοχή  Αριθμός έργων
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ. 1)6
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠ. 2)4
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) (ΕΠ. 3)2
ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΠ. 4)1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΠ. 5)2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ. 6)2
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ (ΕΠ. 7)4
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΠ. 8)2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΠ. 9)1
ΣΥΝΟΛΟ24

Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης-Υλοποίησης της δράσης προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση Χορήγησης Υποτροφίας από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. απαιτείται οι υποψήφιοι/ιες διδάκτορες να υποβάλουν στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2022 (23:59:00) τα παρακάτω δικαιολογητικά, (πληροφορίες παρέχονται στην σχετική Εγκριτική Επιστολή – Ενημέρωση):

  1. Δήλωση Αποδοχής Υποτροφίας (σύμφωνα με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Οδηγ.Χρημ/σης)
  2. Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματος στην οποία να αναγράφεται το θέμα της διδακτορικής διατριβής, τα μέλη της τριμελούς και η ημερομηνία ορισμού τους.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του Οδηγ.Χρημ/σης)
  4. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες ΥΔ
  5. Υπεύθυνος Επικοινωνίας/Σημείο Επαφής από ΕΛΚΕ Π.Π.: Ιωάννα Φωτάκια, τηλ.2610 99 7883 email: ifotakia@upatras.gr

Στη συνέχεια και μετά την έκδοση της Απόφασης Χορήγησης Υποτροφίας από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. οι Υποψήφιοι/ίες Διδάκτορες θα επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Τμήμα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Π.Π. (Μονάδα Σχεδιασμού Έργων) για την έναρξη των έργων τους.

Αρμόδια Στελέχη: Ε. Αρβανιτάκη,e-mail:earvanitaki@upatras.gr
                             Π. Βεργάδου, email: vergadou@upatras.gr
                             Α. Χριστοδουλοπούλου,email:achristod@upatras.gr

Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Τηλέφωνο: 2610 99 7890/7891/7892 & 7224
Ηλεκτρ. ταχυδρ. : researchsup@upatras.grΙστοσελίδα: https://researchsupport.upatras.gr/