Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους διδάκτορες των Ελληνικών ΑΕΙ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών θα υλοποιήσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε
υποψήφιους/υποψήφιες διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ για διδακτορικές σπουδές τετραετούς διάρκειας, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς και κλάδους, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το Πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ), προβλέπει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών ύψους 1.000,00 ευρώ μηνιαίως σε υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ -των οποίων η τριμελής Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 1/1/2021- στα εξής αντικείμενα:

  1. Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
  2. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία,
    εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
  3. Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων και
  4. Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

Οι δύο (2) θέσεις υποτροφιών αφορούν τους κάτωθι τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς:

  1. Φυσικές Επιστήμες,
  2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία,
  3. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, 4. Οικονομικές &
  4. Νομικές Επιστήμες.

Οι επιλέξιμες εξειδικεύσεις αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος εγγράφου. Οι επιμέρους λεπτομέρειες του προγράμματος, καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής– κατ΄ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 91811/Ζ1/22.7.2022 ΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 3983/27.7.2022)- περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, της οποίας η δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ αναμένεται εντός του τρέχοντος μηνός. Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε να προβείτε στη διάχυση της σχετικής πληροφορίας στους υποψηφίους/υποψήφιες διδάκτορες του Τμήματός σας καθώς και στα μέλη ΔΕΠ.

Mε ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ