ΙΚΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας IKYDA 2024» | Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής, 15.12.2023

Αξιότιμα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,  
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ανακοίνωσε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το «Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας IKYDA 2024» που υλοποιεί σε συνεργασία με τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με στόχο την περαιτέρω προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς και των ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και της Γερμανίας.   Το πρόγραμμα θα επιχορηγήσει ερευνητικά σχέδια όλων των γνωστικών αντικειμένων με διάρκεια ένα (1) ή δυο (2) έτη που θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 01/07/2024 έως 30/06/2026 από ομάδες νέων, κυρίως επιστημόνων ή ερευνητών, με επικεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα. Οι ομάδες καλούνται να καταρτίσουν και να ολοκληρώσουν από κοινού ερευνητικά σχέδια με τους αντίστοιχους Γερμανούς εταίρους και με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων.    Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η παράλληλη υποβολή αίτησης από τον επιστημονικό υπεύθυνο της αντίστοιχης ερευνητικής ομάδας στον αρμόδιο Εθνικό Φορέα (Ι.Κ.Υ. για την Ελλάδα – DAAD για τη Γερμανία).

Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των ερευνητικών έργων στην Ελλάδα υποβάλλουν τις αιτήσεις μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην διεύθυνση  https://ams.iky.gr

Η  υποβολή των αιτήσεων στο Ι.Κ.Υ. λήγει στις 15/12/2023 και ώρα Eλλάδος 14:00.


Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης: Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα (ΙΚΥ – DAAD) κάθε χώρας από τον επιστημονικό υπεύθυνο του σχεδίου. Η ερευνητική ομάδα της κάθε χώρας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού υπευθύνου με ανώτατο αριθμό τα έξι (6) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού υπευθύνου. Ο/η επιστημονικός/ή υπεύθυνος θα πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλος ΔΕΠ ή ερευνητής/τρια Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας ελληνικού Ερευνητικού Ιδρύματος Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ, ερευνητές ελληνικών ερευνητικών ιδρυμάτων, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί φοιτητές. Επιτρέπεται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων Ιδρυμάτων από την Ελλάδα ή τη Γερμανία. Δεν επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων της μίας αιτήσεων, εκ μέρους του/της επιστημονικού/ής
υπευθύνου, ούτε η συμμετοχή του ιδίου/της ιδίας ή οποιουδήποτε μέλους της ερευνητικής ομάδας σε άλλο υποψήφιο έργο IKYDA ή έργο IKYDA σε εξέλιξη. Επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών σχεδίων IKYDA που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο προηγουμένων προγραμμάτων IKYDA, έχουν δικαίωμα υποβολής νέας πρότασης, μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έναρξης της προηγούμενης χρηματοδότησης.


Αναλυτικά η ανακοίνωση και η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα ΙΚΥDA 2024 παρατίθενται εδώ: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/ikyda

   Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
Μονάδα Σχεδιασμού Έργων, Τμήμα Διαχείρισης Έργων
sxediasmou@upatras.gr