Εξειδίκευση Θεμάτων του Κανονισμού Εξετάσεων

 1. Οι εξεταζόμενοι, αλλά και οι επιτηρητές, οφείλουν να προσέρχονται στο χώρο της εξέτασης το αργότερο 15 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρει ένας φοιτητής μέρος στην εξέταση είναι να έχει στην κατοχή του τη φοιτητική του ταυτότητα. Ο επιτηρητής οφείλει να ελέγχει τα στοιχεία κάθε εξεταζόμενου και να υπογράφει στην πρώτη σελίδα του γραπτού του.
 3. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων δεν επιτρέπεται:
  • Το κάπνισμα μέσα στην αίθουσα από εξεταζόμενους και επιτηρητές.
  • Η επικοινωνία μεταξύ εξεταζόμενων χωρίς άδεια των επιτηρητών.
  • Η αποχώρηση από την αίθουσα της εξέτασης και στη συνέχεια η επιστροφή κάποιου εξεταζόμενου.
 4. Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου για οποιοδήποτε λόγο (επικοινωνία, ως χρονόμετρο, ως αριθμομηχανή κτλ). Πριν την έναρξη της εξέτασης, ο επιτηρητής οφείλει να υπενθυμίσει στους εξεταζόμενους να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους. Άρνηση κάποιου εξεταζόμενου να συμμορφωθεί με την υπόδειξη αυτή, αποτελεί αιτία μηδενισμού και αποκλεισμού του από την εξέταση. Κάθε χρήση κινητού τηλεφώνου στην διάρκεια της εξέτασης ανεξαρτήτως λόγου, λογίζεται ως αντιγραφή.
 5. Ο επιτηρητής έχει δικαίωμα και υποχρέωση να κάνει παρατηρήσεις σε όσους εξεταζόμενους δεν τηρούν τους κανόνες των εξετάσεων, να τους αλλάζει θέση σε περίπτωση υποτροπής και να αναφέρει στο διδάσκοντα τυχόν άρνηση συμμόρφωσης προς τις οδηγίες τους.
 6. Σε περίπτωση που ο επιτηρητής αντιληφθεί τυχόν προσπάθεια αντιγραφής ή εν γένει φαλκίδευσης της εξεταστικής διαδικασίας από οιονδήποτε εξεταζόμενο, οφείλει να αποκλείσει αμέσως τον εξεταζόμενο από τη συνέχεια της εξέτασης και να ενημερώσει τον εισηγητή του μαθήματος. Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου, κάθε προσπάθεια αντιγραφής πέραν του μηδενισμού, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.