Απόκτηση πτυχίου Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τελειόφοιτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Ν.4610/2019 Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24.

Φοιτητές πρώην ΤΕΙ (τελειόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), σύμφωνα με το Ν.4610/2019, έχουν την δυνατότητα απόκτησης πτυχίου Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα:

Οι προπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών των αντιστοίχων τμημάτων εισαγωγής τους, με την προϋπόθεση ότι η διάρκεια σπουδών τους δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση που θα καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: Αίτηση Ένταξης στο Πανεπιστήμιο Πατρών (για φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ) :

  • Από 1-15 Μαρτίου, για το εαρινό εξάμηνο
  • Από 1-15 Οκτωβρίου, για το χειμερινό εξάμηνο

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από:

  • αναλυτική βαθμολογία,
  • φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και στις δύο όψεις),
  • αποδεικτικό ΑΜΚΑ,
  • πιστοποιητικό γέννησης,
  • φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Ειδικότερα: Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που είχε έδρα το Μεσολόγγι, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που έχει έδρα την Πάτρα και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα από τα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών και οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα από τα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τουρισμού ή Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανεξάρτητα από το Τμήμα στο οποίο εντάχθηκαν.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού στις ανωτέρω ημερομηνίες.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις φοιτητών ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές μετά το πέρας της προθεσμίας.

Η αίτηση είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής αίτησής του.