ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 Οι απόφοιτοι, από 1.9.2004 και μεταγενέστερα μπορούν να λαμβάνουν πιστοποιητικά τίτλου σπουδών μόνο για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών,  μέσω gov.gr.