Ανακοίνωση για αιτούντες μετεγγραφή/μετακίνηση ακαδ. έτους 2022-2023

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. 136973 /Ζ1/04.11.2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτούντων μετεγγραφή, τα οποία δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν στο Τμήμα υποδοχής, καθώς και η υπ’ αριθμ. 84235/4.11.2022 απόφαση κύρωσης του ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 επιτυχόντων μετεγγραφής/ μετακίνησης.
Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμη για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης εγγραφής των επιτυχόντων οι επιτυχόντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr. Για να εισέλθουν στη πλατφόρμα οι επιτυχόντες  θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πεδίο πατρώνυμο τον λεκτικό κωδικό ΤΕΣΤ (ελλ. Χαρακτήρες Κεφαλαία), καθώς και τον Αριθμό Μητρώου του Υπουργείου που τους έχει δοθεί.

Υπενθυμίζεται ότι επιπλέον των κατατιθέμενων δικαιολογητικών, στην πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται και να αναρτήσουν  αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

 

  1. Ευκρινή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).
  3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση amka.gr/AMKAGR )
  4. Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου

 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ο υποψήφιος θα πρέπει να αποστείλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την Αίτηση Μετεγγραφής, καθώς και ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην Αίτηση Μετεγγραφής, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε μορφή pdf, στο mail: tourismsecr@upatras.gr με τίτλο θέματος: Αποστολή Δικαιολογητικών Μετεγγραφής και το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Η Γραμματεία μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφών θα προχωρήσει στον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα του Υ.ΠΑΙ.Θ., στην επαλήθευση των στοιχείων των φοιτητών/τριών  με τα στοιχεία που αναγράφονται στην ταυτότητά τους και στο έντυπο στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ.

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου από τη Γραμματεία, πραγματοποιείται η διαγραφή των επιτυχόντων απο το Τμήμα προέλευσης. Στη συνέχεια η Γραμματεία οριστικοποιεί την αίτηση, εγκρίνει την εισαγωγή των φοιτητών/τριών και προβαίνει στη δημιουργία χρήστη και διαπιστευτηρίων.

αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής και των κωδικών πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας τηλεματικής του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, για την αποφυγή της δια ζώσης συνεργασίας των φοιτητών/τριών με τις Γραμματείες των Τμημάτων εισαγωγής τους.

Τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) των νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών και οι σχετικές οδηγίες από το Τμήμα Δικτύων θα αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr. Η αποστολή των “UPnet ID” στους φοιτητές/τριες θα γίνει αυτόματα, μετά τους ανωτέρω σχετικούς ελέγχους.
Τα πιστοποιητικά εγγραφής θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποδοθεί στον φοιτητή από το Ίδρυμα (UPnet ID).

Ειδικότερα δε, η αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μετά την παρέλευση ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ από την οριστικοποίηση της εγγραφής από τη Γραμματεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποδοθεί στον φοιτητή από το Ίδρυμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά (και μόνο για ζητήματα που δεν αναφέρονται ξεκάθαρα και ρητά στις συγκεκριμένες ανακοινώσεις ή στις οδηγίες συμπλήρωσης) μέσω του mail:tourismsecr@upatras.gr.