Ερευνητική Δραστηριότητα

Θεματικές περιοχές

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών. Κυρίως επικεντρώνεται στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:


Μελέτες χρονοσειρών τουριστικών δεδομένων με σκοπό την λήψη αποφάσεων
Στοχαστικά και Υπολογιστικά μοντέλα πρόβλεψης τουριστικών μεγεθών
Δορυφόρος λογαριασμός τουρισμού
Οπτικοποίηση στατιστικών τουρισμού στις διάφορες χωρικές βαθμίδες της Ελλάδας
Μελέτες μέτρησης της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης περιοχών
Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων τουριστικού περιεχομένου
Συστήματα διαχείρισης γνώσης τουριστικού περιεχομένου
Συστήματα συστάσεων τουριστικού περιεχομένου
Κατανεμημένα συστήματα αξιοποίησης/διαχείρισης τουριστικών πληροφοριών με χρήση σύγχρονων μεθόδων επιχειρηματικής ευφυΐας και των τεχνολογιών του παγκόσμιου ιστού

Αξιολόγηση διαδικτυακών σελίδων και εφαρμογών έξυπνων συσκευών με τουριστικό περιεχόμενο

Research Activities

Research topics

The research activity of TourISFlab covers a wide range of areas. It mainly focuses on the following subjects:


Tourism Time Series for Decision – Making Processes
Forecasting tourism data using stochastic and computer models
Tourism satelite account's data
Visualization of tourism statistics various regional levels in Greece
Measurements studies of tourist development areas' carrying capacity
Tourism decision support systems
Tourism Content Management Systems
Tourism Recommendations Systems
Distributed information systems for the use / management of tourism information using modern business intelligence methods and web technologies
Tourism Web Evaluation and smart devices applications