ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Καλώς ήρθατε στο TourISFlab

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό (TourISFlab) ανήκει στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι να εξυπηρετήσει ανάγκες εξειδικευμένης εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, έρευνας και ανάπτυξης, καθώς μεταφοράς και διάδοσης γνώσης και τεχνογνωσίας, ενδεικτικά στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
Μελέτες χρονοσειρών τουριστικών δεδομένων με σκοπό τη λήψη αποφάσεων, Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης τουριστικών μεγεθών, Οπτικοποίηση στατιστικών τουρισμού, Μελέτες μέτρησης της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης στις διάφορες χωρικές βαθμίδες της Ελλάδας, Τουριστικά πληροφοριακά συστήματα και παγκόσμιος ιστός, Αξιολόγηση διαδικτυακών σελίδων και εφαρμογών έξυπνων συσκευών, Συστήματα διαχείρισης γνώσης τουριστικού περιεχομένου.
Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό στεγάζεται στους χώρους του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων στο κτίριο του Τμήματος στο Κουκούλι στην Πάτρα.

Μέλη και Συνεργάτες

Το επιστημονικό δυναμικό του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων τμημάτων και ιδρυμάτων καθώς και ερευνητές.

Περισσότερα

Ερευνητική Δραστηριότητα

Τα κύρια αντικείμενα έρευνας και ανάπτυξης του Εργαστηρίου εστιάζονται στην Επεξεργασία και Ανάλυση τουριστικών δεδομένων, καθώς και στα Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό.

Περισσότερα

Διδακτική Δραστηριότητα

Η βασική αποστολή του Εργαστηρίου είναι η ικανοποίηση διδακτικών αναγκών (προπτυχιακά-μεταπτυχιακά), η διεξαγωγή βασικής έρευνας και η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Περισσότερα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του εργαστηρίου έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά-αναπτυξιακά προγράμματα:

 • Αναμόρφωση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΕΚΤ, Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α.), 19/3/2003 – 31/8/2008
 • Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Σπουδαστών του ΤΕΙ Πάτρας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Κ.Π.Σ. ΙΙΙ., 5/9/2005 - 31/8/2007 και 14/1/2008 – 30/9/2008
 • Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πάτρας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Κ.Π.Σ. ΙΙΙ, 2003-2006. Υποέργο 3: Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ, 1/9/2005 - 31/8/2006
 • Εξοπλισμός για υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ αναμόρφωσης προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΕΤΠΑ, Μέτρο 5.2, Ενέργεια 5.2.7, Κατηγορία Πράξεων 5.2.7.α.), Απρίλιος 2002
 • Αρχιμήδης ΙΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ Πάτρας, Μέτρο 2.2 Ενέργεια 2.2.3, Κατηγ. Πράξεων 2.2.3 στ., Υποέργο2: Εξόρυξη γνώσης στην Επιχειρηματική νοημοσύνη και η καινοτόμος εφαρμογή της σε λογιστικά/οικονομικά θέματα, 1/1/05 - 31/12/06
 • Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών φύλλου και ισότητας, ΤΕΙ Πάτρας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Κ.Π.Σ. ΙΙΙ, 25/6/2007 - 31/8/2008
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου/ Σχεδίου εφαρμογής δράσεων για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία Του Ι.Δ.Β.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας». Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ – ΚΠΣ ΙΙΙ
 • Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών φύλλου και ισότητας, ΤΕΙ Πάτρας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Κ.Π.Σ. ΙΙΙ
 • ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 383592, 01.10.2012 – 30.11.2015. Υποέργο 04: «Μέθοδοι πρόβλεψης τουριστικής ζήτησης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αξιοποίηση της στην παροχή καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών»
 • Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013 της πράξης Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ
 • ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ
 • Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-σήμερα, ΜΙS 341233

CALL FOR APPLICATIONS
FOR THE POSITION OF DIRECTOR OF THE
TOURISM INFORMATION SYSTEMS AND FORECASTS LABORATORY,
DEPARTMENT OF TOURISM MANAGEMENT,
UNIVERSITY OF PATRAS.

Welcome to TourIsFlab

The Tourism Information Systems and Forecasts Laboratory (TourISFlab) is operating at the Department of Tourism Management of University of Patras. TourISFlab mission is to provide specialized undergraduate and postgraduate education and serve research and develpment needs, as well as transfer and dissemination of knowledge and know-how, indicatively in the following areas:
Study of time series with tourism data for decision-making, Development of tourism forecasting models, Visualization of Tourism Statistics, Study of carrying capacity in various regional level of Greece, Tourism Information Systems and world wide web, web page and smart devices apps evaluation, Tourism knowledge management systems.
The TourISFlab uses the infrastructures of the Information Systems Laboratory and is hosted at the building of the Department of Tourism Management.

Members and Partners

The scientific staff of TourISFlab consists of faculty members of the Department of Tourism Management, faculty members of other departments and institutions, as well as researchers.

More

Research Activities

The main research and development objects of TourISFlab are focused on the Processing and Analysis of Tourist Data, as well as in the Information Systems in Tourism.

More

/ Educational Activities

The main mission of TourISFlab is to support educational needs (undergraduate-postgraduate), conduct basic research and devise research programs.

More

The TourISFlab’s faculty research output is indeed notable and includes many research and development projects::

 • Reform of undergraduate study program (EPEAEK II - ESF, Action 2.2.2, Operations 2.2.2.a.), 19/3/2003 - 31/8/2008
 • Encouragement of Business Actions, Innovative Applications and Student Selection Courses of the TEI of Patras, EPEAEK II - CSF III, 5/9/2005 - 31/8/2007 and 14/1/2008 - 30/9/2008
 • Expansion of Higher Education, TEI of Patras, EPEAEK II - CSF III, 2003-2006. Subproject 3: Department of Informatics and SMEs, 1/9/2005 - 31/8/2006
 • Equipment to support undergraduate studies (EPEAEK II - ERDF, Action 5.2.7, Operations 5.2.7.a.), April 2002
 • Archimedes II, Strengthening of Research Groups of TEI of Patra, Action 2.2.3, Operations 2.2.3 f. Subproject2: Knowledge Mining in Business Intelligence and Innovative application in accounting / financial, 1/1/05 - 31/12/06
 • Undergraduate program and equality studies, TEI of Patras, EPEAEK ΙΙ - CSF III, 25/6/2007 - 31/8/2008
 • Business Plan / Action Plan for the Organization, Administration and Operation of IADB, TEI Patras. EPEAEK II - CSF III
 • Undergraduate program and equality studies, TEI of Patras, EPEAEK ΙΙ - CSF III
 • Archimedes III – Research Groups enhancement at TEI of Patras. “Education and Lifelong Learning” MIS code 383592, 01.10.2012 - 30.11.2015. Subproject 04: "Methods of forecasting tourism demand in the Western Greece and its utilization in providing innovative and quality services".
 • Education and Lifelong Learning 2007 – 2013
 • Innovation and Entrepreneurship
 • Placement student of TEI, "Education and Lifelong Learning", ESPA 2007-today, MIS 341 233

Copyright © TourISFlab 2016 - 2024 | Department of Tourism Management