Σχετικά με το Εργαστήριο


Οι βασικοί στόχοι του εργαστηρίου εστιάζονται:

|| Στην ικανοποίηση διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
|| Στη διεξαγωγή βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο των ερευνητικών αντικειμένων του εργαστηρίου
|| Στην εκπόνηση επιστημονικών μελετών και διατριβών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, καθώς και σε θέματα που εμπίπτουν στο χώρο των επαγγελματικών και επιστημονικών προσανατολισμών του τμήματος
|| Στη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου
|| Στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την επιστημονική πρόοδο στα πεδία που είναι σχετικά με τη φύση του εργαστηρίου
|| Στη σύνδεση και στη συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις του τουρισμού της ημεδαπής και αλλοδαπής για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου
|| Στη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων


Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος


Αλκιβιάδης Παναγόπουλος

Καθηγητής & Πρόεδρος στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Αναστάσιος Παναγόπουλος

Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Γιάννης Κουτσονίκος

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Γιάννης Νίκας

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Ιουλία Πουλάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Alkiviadis Panagopoulos
Director of TourISFlab

Professor & Head of the Department of Tourism Management

Anastasios Panagopoulos
Member

Professor at the Department of Tourism Management

Ioannis Koutsonikos
Member

Associate Professor at the Department of Tourism Management

Ioannis Nikas
Member

Assistant Professor at the Department of Tourism Management

Ioulia Poulaki
Member

Assistant Professor at the Department of Tourism Management


About TourISFlab


The mission of TourISFlab is focused:

|| On satisfaction of teaching needs at undergraduate and postgraduate level
|| In conducting pure or applied research within the lab's research areas
|| In the elaboration of scientific studies and research on subjects falling within the scope of lab's activities, as well as in topics that fall within the field of professional and scientific directions of the department
|| On the creation of theoretical, scientific and technological infrastructures to enhance the undergraduate and postgraduate teaching process, related to lab's research objectives
|| In the development of research programs for the scientific progress in fields related to lab's nature
|| On linking and collaborating with educational institutions, research centers, public and private sectors, domestic and foreign tourism businesses, to promote research and innovation if their scientific objectives coincide, go hand in hand and complement each other with lab's ones
|| On the organization of lectures, seminars, symposia, conferences and other scientific events, on publishing studies and scientific results and on the invitation of well known Greek and foreign scholars


Faculty Members


Αλκιβιάδης Παναγόπουλος

Καθηγητής & Πρόεδρος στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Αναστάσιος Παναγόπουλος

Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Γιάννης Κουτσονίκος

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Γιάννης Νίκας

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Ιουλία Πουλάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Alkiviadis Panagopoulos
Director of TourISFlab

Professor & Head of the Department of Tourism Management

Anastasios Panagopoulos
Member

Professor at the Department of Tourism Management

Ioannis Koutsonikos
Member

Associate Professor at the Department of Tourism Management

Ioannis Nikas
Member

Assistant Professor at the Department of Tourism Management

Ioulia Poulaki
Member

Assistant Professor at the Department of Tourism Management