Ερευνητικά & Αναπτυξιακά Έργα

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά-αναπτυξιακά προγράμματα με τελευταίο την συμμετοχή της στο έργο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» - Μέθοδοι πρόβλεψης τουριστικής ζήτησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αξιοποίηση της στην παροχή καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβρη του 2015.

Σκοπός του έργου

  • Η έρευνα αναφέρεται στην ανάπτυξη στοχαστικών και υπολογιστικών μεθόδων πρόβλεψης της τουριστικής ζήτησης στη περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Οι μέθοδοι θα αναλύουν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα την συμπεριφορά των εξεταζόμενων τουριστικών δεδομένων και θα κάνουν προβλέψεις για την εξέλιξη του τουρισμού τα επόμενα χρόνια
  • Οι προτεινόμενες μέθοδοι θα δύναται να αποτελέσουν εργαλείο τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης στις διάφορες χωρικές βαθμίδες της περιφέρειας

Projects

Archimedes ΙΙΙ

The TourISFlab participates in various research projects both European and National. Last participation was in the project “Archimedes III” - Forecasting methods of Tourism Demand in Western Greece for the provision of innovative and quality services that was completed in November 2015.

Projects’ Purpose

  • The research deals with the development of stochastic and computational methods of forecasting tourist demand in the region of Western Greece
  • The methods analyze the behavior of the examined tourist data with adequacy and efficiency and make predictions for the development of tourism in the coming years.
  • The proposed methods can be a potential tool of tourism policy and development at various spatial levels in the region.