Διδακτορικές Σπουδές

Επικαιροποιημένος Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 7494/29.12.2023, τεύχος Β, Αριθμ. απόφ. 99158)

Οι διδακτορικές σπουδές στο τμήμα Διοίκησης Τουρισμού αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα εξής:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής,
β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 78
του ν. 4957/2022.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. εφόσον ικανοποιεί τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα πιο κάτω κριτήρια:

  • Βαθμός πτυχίου «Άριστα».
  • Άριστη επίδοση σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα, όπως επίσης άριστη επίδοση του υποψηφίου στη Διπλωματική Εργασία του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών (αν υπάρχει). Ως «σχετικά» θεωρούνται εκείνα τα προπτυχιακά μαθήματα που έχουν χαρακτήρα υποβάθρου στο γνωστικό αντικείμενο του θέματος της διδακτορικής διατριβής και ως εκ τούτου καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Συνέλευση του Τμήματος.
  • Δημοσιευμένες εργασίες σε έγκριτα διεθνή ή/και εθνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
  • Μονογραφίες ή συμμετοχή σε επιστημονικά βιβλία και συλλογικούς τόμους με κριτές.
  • Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές.
  • Σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών στο δημοσιευμένο έργο τους.
  • Πολύχρονη υψηλού επιπέδου επαγγελματική εμπειρία σε τομέα άμεσα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του θέματος της διατριβής.
  • Πρόσθετες μεταπανεπιστημιακές σπουδές συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του θέματος της διδακτορικής διατριβής.
  • Πανεπιστημιακές σπουδές πενταετούς φοίτησης.

Ειδικά για τους υποψηφίους διδάκτορες που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., η διάρκεια εκπόνησης της Δ.Δ. ορίζεται σε 4 έτη κατ’ ελάχιστο. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση δίχως να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. υποχρεούνται να περατώσουν κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Υποβολή αίτησης στο σύνδεσμο: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm