Ιωάννης Νίκας

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών

14.06.2024
Βιογραφικό Σημείωμα

Επικοινωνία

2ος Όροφος, Γραφείο 1, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Κουκούλι, 26334, Πάτρα (Σύνδεσμος Google map)

τηλέφωνο_ +30 2610962890

mail_ nikas@upatras.gr

url_ tourism.upatras.gr/nikas || google scholar || Scopus

ώρες γραφείου_ Δευτέρα 12.00-13.00 || Τετάρτη 13.00-15.00

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανάλυση Αθλητικών, Τουριστικών και Χωρικών Δεδομένων
 • Επιχειρηματικά μοντέλα πρόβλεψης
 • Μη γραμμικές εξισώσεις και πολυώνυμα
 • Διαστηματικές εξισώσεις και πολυώνυμα
 • Ολική Βελτιστοποίηση
 • Προβλήματα που περιέχουν αβεβαιότητα
 • Μέθοδοι διαστηματικής ανάλυσης

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων & Προβλέψεων στον Τουρισμό

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό (TourISFlab) ανήκει στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι να εξυπηρετήσει ανάγκες εξειδικευμένης εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, έρευνας και ανάπτυξης, καθώς μεταφοράς και διάδοσης γνώσης και τεχνογνωσίας, ενδεικτικά στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Μελέτες χρονοσειρών τουριστικών δεδομένων με σκοπό τη λήψη αποφάσεων, Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης τουριστικών μεγεθών, Οπτικοποίηση στατιστικών τουρισμού, Μελέτες μέτρησης της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης στις διάφορες χωρικές βαθμίδες της Ελλάδας, Τουριστικά πληροφοριακά συστήματα και παγκόσμιος ιστός, Αξιολόγηση διαδικτυακών σελίδων και εφαρμογών έξυπνων συσκευών, Συστήματα διαχείρισης γνώσης τουριστικού περιεχομένου.. [Ιστότοπος TourISFlab]

Δημοσιεύσεις

Περιοδικά

J1. I.A. Nikas, and T.N. Grapsa. Bounding the zeros of an interval equation, Applied Mathematics and Computation, 213(2), pp. 466–478, 2009.
[ScienceDirect ~ PrePrint]

J2. E.N. Malihoutsaki, I.A. Nikas, and T.N. Grapsa. Improved Newton’s method without direct function evaluations, Journal of Computational and Applied Mathematics, 227(1), pp. 206–212, 2009.
[ScienceDirect ~ PrePrint]

J3. C.D. Nikolakakou, T.N. Grapsa, I.A. Nikas, and G.S. Androulakis. A sequential approach for unconstrained optimization via a partitioning technique, International Journal of Computer Mathematics, 92(4), pp. 722-741, 2015.
[Taylor & Francis]

J4. An. Panagopoulos, Al. Panagopoulos, I. Nikas, and T. Grapsa. A Comparative Study on Tourism Demand in Region Western Greece and its Contiguous Regions, Archives of Economic History, 27(2), pp. 19-35, 2015.
[Journal]

J5. Al. Panagopoulos, S. Malefaki, I.A. Nikas. Forecasting The Tourism Demand Using Time-Series – A Case Study On The Prefectures Of Western Greece, "Tourism Research Institute", Journal of Tourism Research, 11(1), pp. 162-173, 2015.
[Preprint]

J6. A. Koutras, A. Panagopoulos, and I. Nikas. Forecasting Tourism Demand Using Linear and Nonlinear Prediction Models, Academica Touristica, 9(1), pp. 85-98, 2016.
[Journal]

J7. I. Poulaki and I.A. Nikas. Measuring tourist behavioral intentions after the first outbreak of COVID19 pandemic crisis. Prima facie evidence from the Greek market, International Journal of Tourism Cities, Vol. 7 No. 3, pp. 845-860, doi: 10.1108/IJTC-09-2020-0218, 2021
[Emerald Insight ~ In pdf]

J8. Μ. Αργυροπούλου, Ε. Κανταρτζή, Κ. Στοφόρος, Α. Παναγόπουλος, I. Νίκας και Ι. Πουλάκη (2021). Το έργο του Λευκάδιου Χερν στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό: Ο Λευκάδιος Χερν ως έμπνευση για εκπαιδευτικές δράσεις. Δημιουργία Ψηφιακής Έκθεσης, Culture: Journal in Tourism, Culture, Art and Education, Vol. 1 No. 3, pp. 116-132.
[In pdf]

Κεφάλαια

B1. A. Koutras, A. Panagopoulos, I.A. Nikas. Evaluating the Performance of Linear and Nonlinear Models in Forecasting Tourist Occupancy in the Region ofWestern Greece, In: Katsoni V., Stratigea A. (eds) Tourism and Culture in the Age of Innovation. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, pp. 377-391, 2016.

B2. A. Koutras, A. Panagopoulos, I.A. Nikas. Predicting Tourism Demand In The Western Greece Region Using Independent Component Analysis, In: Katsoni V., Stratigea A. (eds) Tourism and Culture in the Age of Innovation. Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 361-375, 2016.

B3. A. Koutras, I.A. Nikas, A. Panagopoulos. Towards Developing Smart Cities: Evidence from GIS Analysis on Tourists' Behavior Using Social Network Data in the City of Athens, In: Katsoni V., Segarra-Ora M. (eds) Smart Tourism as a Driver for Culture and Sustainability. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, pp. 407-418, 2019.

B4. I.A. Nikas, and I. Poulaki (2021). eSports Tourism: Sports Tourism in a Modern Tourism Environment. In: V. Katsoni,C. van Zyl (eds), Culture and Tourism in a Smart, Globalized, and Sustainable World. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. 2021 doi: 10.1007/978-3-030-72469-6_7
[Springer Link ~ Preprint]

B5. Α. Παναγόπουλος και Ι.Α. Νίκας. (2022). Ευφυής Τουρισμός: Ευκαιρίες και Προοπτικές. στον τόμο: Σύγχρονες Διαστάσεις του Τουριστικού Φαινομένου: Τιμητικός Τόμος στη μνήμη του Περικλή Ν. Λύτρα, Α. Παπαγεωργίου & Κ. Σεργόπουλος (επιμ.), σελ.23-32, 2022, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

B6. Nikas I.A., Koutras A., A. Panagopoulos, and A. Vasileiadis (2022). Exploring Tourists’ Food and Beverage Spots in an Urban Destination Using a Spatial–temporal Approach. In: V. Katsoni, A.C. Şerban (eds), Transcending Borders in Tourism Through Innovation and Cultural Heritage. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. 2022 10.1007/978-3-030-92491-1_58
[Springer Link ~ Preprint]

Συνέδρια

C1. D.G. Sotiropoulos, J.A. Nikas, and T.N. Grapsa. Improving the Efficiency of a Polynomial System Solver via a Reordering Technique, Proceedings of 4th GRACM ”Congress on Computational Mechanics”, vol. 3, pages 970-977, 2002.

C2. I.A. Nikas, D.G. Sotiropoulos, and T.N. Grapsa. Extending Interval Newton Method for Nonlinear Parameterized Equations, Proceedings of ICNAAM 2006, International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, pages 512-515, 2006.

C3. E.N. Malihoutsaki, I.A. Nikas, and T.N. Grapsa. Improved Newton’s Method Without Direct Function Evaluations, Proceedings of Numan2007 ”Conference in Numerical Analysis”, pages 85-88, September 3-7, 2007.

C4. I.A. Nikas, and T.N. Grapsa. On Solving Efficiently Interval Polynomial Equations of Degree n, Proceedings of Numan2008 ”Conference in Numerical Analysis: Honoring Richard S. Varga on his 80th birthday”, pages 144-147, September 1-5, 2008.

C5. C.D. Nikolakakou, T.N. Grapsa, I.A. Nikas, and G.S. Androulakis. A Lexicographic Approach on Unconstrained Optimization, Proceedings of 23rd Conference on Operational Research (Euro XXIII 2009), page 90, July 05–08, 2009.

C6. I.A. Nikas, T.N. Grapsa, G.S. Androulakis. Global Optimization via Interval Equations, Proceedings of 23rd Conference on Operational Research (Euro XXIII 2009), page 249, July 05–08, 2009.

C7. I.A. Nikas, G.S. Androulakis, T.N. Grapsa. A Hybrid Branch-and-Bound Algorithm for Bound Constrained Optimization, Proceedings of Numan2010 ”Conference in Numerical Analysis, pages 202–207, Chania, September 15–18, 2010.

C8. I.A. Nikas, T.N. Grapsa. An escape-from-local minima technique in unconstrained, In Numan2012 ”5th Conference in Numerical Analysis”, page 34, Ioannina, September 5–8, 2012.

C9. I.A. Nikas. Efficient Unconstrained Optimization Multistart Solvers Using a Self-Clustering Technique, in Proceedings of Numan2014 ”Conference in Numerical Analysis”, pages 204-209, Chania, September 2-5, 2014.

C10. I.A. Nikas, A. Panagopoulos. A heuristic technique for selecting ARIMA models for forecasting tourism time series, In ICOT2015 ”5th International Conference on Tourism, pages 238-251, London, UK, June 24–27, 2015.

C11. G.S. Androulakis, I.A. Nikas, T.N. Grapsa, A. Panagopoulos, Tourism forecasting using backtracking optimization, In ”5th International Conference on Tourism & Hospitality Management”, pages 272-276, Athens, June 05–07, 2015.

C12. E.I. Nikolopoulou, I.A. Nikas, G.S. Androulakis. Redundant constraints identification in linear programming using statistics on constraints, In HELORS2017 ”6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research: OR IN THE DIGITAL ERA - ICT CHALLENGES”, pages 196-201, Thessaloniki, June 8–10, 2017.

C13. Ι. Νίκας, Ι. Κάτσενος και Γ. Ανδρουλάκης (2018). Χρήση της Θεωρίας IRT στην αξιολόγηση της απόδοσης των παικτών ομάδων καλαθοσφαίρισης, Στο 19ο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής με Διεθνή Συμμετοχή, σελίδες: 75-78, Πάτρα, 16-18 Νοεμβρίου, 2018.

C14. Ι. Νίκας, Γ. Καρολίδης και Γ. Ανδρουλάκης. Άριστοι συνδυασμοί παικτών σε μια ομάδα καλαθοσφαίρισης, Στο 19ο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής με Διεθνή Συμμετοχή, σελίδες: 79-82, Πάτρα, 16-18 Νοεμβρίου, 2018.

C15. I.A. Nikas, T. Grapsa. Hybridization of bisection method for solving non-differentiable nonlinear equations, In 24th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2020). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 277-280. DOI: 10.1145/3437120.3437324.

C16. Ε. Κανταρτζή, Μ. Αργυροπούλου, Α. Παναγόπουλος και Γ. Νίκας (2020). Το μουσείο ταξιδεύει: μια κινητή έκθεση με τη βοήθεια της ψηϕιακής τεχνολογίας, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 'Το εκπαιδευτικό παιχνίδι στην τυπική και μη τυπική μάθηση', 14-15 Νοεμβριου 2020.

C17. D. Maginas, I. Poulaki, A. Papaioannou, I. Nikas. An Evaluation of Customer Relationship Management through Social Media in Aegean Airlines, 4th International Conference of Development and Economy - Virtual - 01-03/12/2020.

C18. Μ. Αργυροπούλου, Α. Παναγόπουλος, Γ. Νίκας και Ι. Πουλάκη (2021). Η έννοια της τουριστικής αειφορίας στην εκπαίδευση: Μια ψηφιακή ευκαιρία, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο 'Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα', 23-25 Απριλίου 2021.

C19. A. Panagopoulos, I.A. Nikas. Evaluation of Urban Attractions Based on Primary and Secondary Points of Interest: The Case of Museums in the City of Athens, In 9th International Conference in "Tourism, Travel and Hospitality in a Smart and Sustainable World", Syros, September 1-3, 2022.

C20. I.A. Nikas, A. Koutras, and A. Panagopoulos. Dynamic Areas of Interest Inside an Urban Destination Using Visitors' Geolocation, In 9th International Conference in "Tourism, Travel and Hospitality in a Smart and Sustainable World", Syros, September 1-3, 2022.

Συνεργάτες

 • Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών [info]
 • Θεοδούλα Ν. Γράψα, Καθηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών [info]
 • Γεώργιος νδρουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών [info]
 • Αθανάσιος Κούτρας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου [info]
 • Ιουλία Πουλάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών [info]
 • Σόνια Μαλεφάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανολόγων &s; Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών [info]