2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022-2023 ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

Γνωστοποιείται στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές η έναρξη του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό MIS 5181130 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτού, παρέχεται η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του τίτλου σπουδών), σε φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής 11 φοιτητών/τριών, για Πρακτική Άσκηση υποχρεωτικής διάρκειας έξι (6) μηνών κατά τη χρονική περίοδο από 01.05.2023 μέχρι και 31.10.2023, σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Η μηνιαία αμοιβή κάθε ασκούμενου θα είναι συνολικά 637€/μήνα για Πρακτική Άσκηση σε ιδιωτικούς φορείς (280,00€/μήνα από την πράξη συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και 367,90€ από τον ιδιωτικό φορέα απασχόλησης) ή 445,97€/μήνα για Πρακτική Άσκηση σε δημόσιους φορείς (280,00€/μήνα από την πράξη συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και 176,08 € από τον δημόσιο φορέα απασχόλησης). Οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών θα καταβάλλονται από την πράξη, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Πρακτική Άσκηση θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 1404/83. Αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα εξάμηνης ημερολογιακής διάρκειας (ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες πενθήμερης εργασίας) που εντάσσεται στο Η΄ εξάμηνο του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων. Πραγματοποιείται σε χώρους απασχόλησης συναφούς αντικειμένου με την ειδικότητα του ασκούμενου φοιτητή. Έχει σαν σκοπό να του δώσει την δυνατότητα να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες σε κανονικό εργασιακό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο ο φοιτητής αξιοποιεί το θεωρητικό υπόβαθρο των γνώσεων που έχει λάβει κατά την διάρκεια των σπουδών του, διευρύνει τις γνώσεις του και αποκτά εργασιακή εμπειρία.

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με βάση τα κριτήρια:

α= ο αριθμός μαθημάτων (κατά τα εξάμηνα 1ο – 7ο) στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια ΔΙΑ τον συνολικό αριθμό μαθημάτων (κατά τα εξάμηνα 1ο – 7ο) επί 10 (ποσοστό βαρύτητας 60%), και

β= ο μέσος όρος βαθμολογίας (κατά τα εξάμηνα 1ο – 7ο στα επιτυχώς εξετασθέντα μαθήματα) του/της φοιτητή/τριας (ποσοστό βαρύτητας 40%).

Οι αιτούντες φοιτητές/τριες κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τον παρακάτω αριθμητικό τύπο:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της βαθμολογίας στα επιτυχώς εξετασθέντα μαθήματα του υποψηφίου.

Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας τότε θα πραγματοποιείται προσωπική συνέντευξη την οποία θα διενεργεί η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των ασκούμενων φοιτητών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Διαθέσιμες ημερομηνίες έναρξης ΠΑ:
01.05.2023 
  • Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 14.03.2023  έως  24.03.2023 από τους φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης ΠΑ κατά την περίοδο των αιτήσεων. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις θα επαναληφθεί νέα προκήρυξη σε εύλογο χρονικό διάστημα.
  • Η αίτηση θα υποβάλλεται γραπτώς χρησιμοποιώντας το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ και μαζί συνυποβάλλονται τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής των φοιτητών θα γίνει  27/03/2023 στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής και του Τμήματος. Θα υπάρξει προθεσμία πέντε (5) ημερών για τυχόν ενστάσεις οι οποίες θα γίνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (28/03/2023 έως 03/04/2023) και στη συνέχεια ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων επιλογής των φοιτητών, θα αναρτηθεί την 04/04/2023 στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής και του Τμήματος.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης
Παναγόπουλος Αλκιβιάβης

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί:

και θα τοιχοκολληθεί: στη Γραμματεία του Τμήματος