Πιστοποιητικά διαγραφής

Προκειμένου να προχωρήσουμε σε έκδοση Πιστοποιητικού Διαγραφής σας από το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, θα χρειαστεί να μας αποστείλετε:


1.Υπεύθυνη Δήλωση είτε μέσω της εφαρμογής gov.gr, είτε με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από ΚΕΠ,  στην οποία να αναφέρει ότι: 
Επιθυμώ τη διαγραφή μου από το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, λόγω μεταγραφής  μου στο στο Τμήμα ........ του Πανεπιστημίου .....).
Επίσης σας δηλώνω ότι δεν έχω εκκρεμότητα:
α) με τη Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου Πατρών για σίτιση,
β) με τη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών για στέγαση,
γ) με τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πατρών για βιβλία.
2.Παράδοση φοιτητικής ταυτότητας στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να προβούμε στην ακύρωσή της μέσα από την εφαρμογή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. 
Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, το αναφέρετε στην ΥΔ.
Σε περίπτωση που εκδώσετε την ΥΔ μέσω gov.gr την αποστέλλετε στο email της Γραμματείας. 
Σε περίπτωση που τη θεωρήσετε από ΚΕΠ θα χρειαστεί να μας αποστείλετε την πρωτότυπη ταχυδρομικώς.