Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)

Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899) θεσπίστηκαν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού SASRS –Cov-2, τα οποία θα ισχύσουν στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Ειδικότερα, ως προς τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) αποφασίστηκε η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

  • Τηλε-εκπαίδευση
  • Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών
  • Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία
  • Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι.
  • Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των Α.Ε.Ι..

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. και επιμορφωτικών προγραμμάτων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλε-εκπαίδευση), ενώ αναστέλλεται κάθε μορφή εκπαιδευτικής διαδικασίας που απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών. Στην αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβάνεται η διεξαγωγή εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου, καθώς και η πρακτική άσκηση φοιτητών σε φορείς υποδοχείς σύμφωνα με τον κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών. Διευκρινίζεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή
εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του έκτακτου μέτρου αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρά μόνο αν αυτή αφορά σε θεωρητικό μέρος ή αν τα εργαστήρια διεξάγονται και δια ζώσης με τη χρήση Η/Υ.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν υφίσταται ανάγκη μετακίνησης των φοιτητών των Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων για τις ανάγκες των σπουδών τους. Για τον λόγο αυτό στο άρθρο 3 της ως άνω απόφασης δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη περί δυνατότητας μετακίνησης φοιτητών λόγω σπουδών. Ωστόσο, η δυνατότητα μετακίνησης λόγω εργασίας ισχύει κανονικά για όσους φοιτητές απασχολούνται δυνάμει σύμβασης σε έργα/προγράμματα, τα οποία διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.. Για τις εν λόγω περιπτώσεις οι βεβαιώσεις κίνησης χορηγούνται από τις Μονάδες Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης των Ε.Λ.Κ.Ε. μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου από την ιστοσελίδα apografi.gov.gr. Η ίδια διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων κίνησης ισχύει για το πάσης φύσεως πρόσθετο προσωπικό που απασχολείται σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται οι Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, συμπεριλαμβανομένων των αφυπηρετησάντων και Ομότιμων Καθηγητών, που απασχολούνται σε
αυτά.

Οι φοιτητικές εστίες συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, ενώ τα φοιτητικά εστιατόρια συνεχίζουν να παρέχουν φαγητό σε πακέτο κατά τη διάρκεια ισχύος των ως άνω έκτακτων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο έκτο της υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3707).

Τέλος, η διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. αναστέλλεται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων και η διεξαγωγή αυτών θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παύση ισχύος του εν λόγω μέτρου.