Ηλεκτρονική Εγγραφή Εισαγόμενων Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές,

Επισυνάπτεται η αρ. πρωτ. 123792/ΓΔ1/01.10.2021 εγκύκλιος με θέμα « Διαδικασίες εγγραφής και αποστολή πινάκων εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε Τμήματα/Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αίτηση διαγραφής από προηγούμενο Τμήμα/Σχολή», του ΥΠΕΘ για ενημέρωσή σας.

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 5 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 ώρα 23:59 οι εγγραφέντες, βάσει των αρχείων του Υ.ΠΑΙ.Θ, πρωτοετείς φοιτητές, θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν τα λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται KAI να τα αναρτήσουν σε μορφή pdf ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, (ΠΡΟΣΟΧΗ όχι άλλες μορφές όπως doc, jpeg κλπ,) τα παρακάτω:

  • Ευκρινή Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο). Προσοχή, όχι Ληξιαρχική πράξη γέννησης/βάπτισης.
  • Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (για διευκόλυνσή σας μπορείτε να το αναζητήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR)
  • καθώς και μία Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (δεν έχει σημασία αν θα είναι έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα δίδεται ένας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ο οποίος ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι η διαδικασία ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ.

ΜΗΝ καλείται και μην αποστέλλεται email στην Γραμματεία για επιβεβαίωση της εγγραφής σας!

Κρίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμπλήρωση του αριθμού ΑΜΚΑ και του 8ψήφιου κωδικού εξετάσεων υποψηφίου που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής.

Εν συνεχεία οι Γραμματείες θα προχωρήσουν, το συντομότερο δυνατό, στην  επαλήθευση των στοιχείων των παραπάνω φοιτητών, τα οποία αποτυπώνονται στην ηλεκτρονική λίστα εγγεγραμμένων του Υ.ΠAI.Θ., σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία που αναγράφονται στην ταυτότητά τους και στο σχετικό έντυπο όπου αναγράφεται ο ΑΜΚΑ.

Η Γραμματεία μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφών θα προχωρήσει στην επαλήθευση των στοιχείων των παραπάνω φοιτητών τα οποία αποτυπώνονται στην ηλεκτρονική λίστα εγγεγραμμένων του Υ.ΠΑΙ.Θ, σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία που αναγράφονται στην ταυτότητά τους και στο έντυπο στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση που παρατηρούνται αναντιστοιχίες στα συμπληρωμένα, κατά την ηλεκτρονική εγγραφή στο Υπουργείο, στοιχεία φοιτητών (κεφάλαιο 2 της εγκυκλίου) η Γραμματεία προβαίνει στην άμεση διόρθωσή τους στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Άλματος (σύμφωνα με τα στοιχεία της αναρτημένης στο σύστημα Αστυνομικής Ταυτότητας και του ΑΜΚΑ).

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου η Γραμματεία οριστικοποιεί την αίτηση, εγκρίνει την εισαγωγή των φοιτητών και στη συνέχεια προβαίνει στη δημιουργία χρήστη και διαπιστευτηρίων.

H αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής και των κωδικών πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας τηλεματικής του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, για την αποφυγή της δια ζώσης συνεργασίας των φοιτητών με τις Γραμματείες των Τμημάτων εισαγωγής τους.

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) των νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών και οι σχετικές οδηγίες θα στέλνονται από το Τμήμα Δικτύων, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχουν δηλώσει οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr. Η αποστολή των “UPnet ID” στους πρωτοετείς φοιτητές θα είναι αυτόματη, ωστόσο θα γίνεται μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους από την Γραμματεία του Τμήματός τους.

Ειδικότερα δε, η αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μετά την παρέλευση ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ από την οριστικοποίηση της εγγραφής από τη Γραμματεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποδοθεί στον φοιτητή από το Ίδρυμα.

Η Γραμματεία οφείλει επίσης, να καταχωρήσει στο ηλεκτρονικό αρχείο των εγγεγραμμένων τα αντίστοιχα στοιχεία των επιτυχόντων, των οποίων εγκρίθηκε η εκπρόθεσμη εγγραφή (Κεφάλαιο 1, παρ. 2 της εγκυκλίου).

Σημειώνεται ότι ο ηλεκτρονικός πίνακας με τα στοιχεία των αιτούντων διαγραφή αντικαθιστά την αίτηση για διαγραφή που προσκόμιζαν οι φοιτητές στις Γραμματείες των Τμημάτων (Κεφάλαιο 3 της εγκυκλίου). Τα αποφοιτήρια των εν λόγω φοιτητών θα σταλούν ηλεκτρονικά στα νέα Τμήματα εισαγωγής τους μέχρι την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για τις περιπτώσεις εγγραφέντων φοιτητών, που τυχόν δεν εισέλθουν στην πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος για να συμπληρώσουν τα παραπάνω στοιχεία και να αναρτήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να προχωρήσει η Γραμματεία σε επαλήθευση των στοιχείων τους, η Γραμματεία δεν θα προβεί σε οριστικοποίηση εγγραφής και σε καμία άλλη ενέργεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά (και μόνο για ζητήματα που δεν αναφέρονται ξεκάθαρα και ρητά στην συγκεκριμένη ανακοίνωση ή στις οδηγίες συμπλήρωσης) μέσω e-mail: tourismsecr@upatras.gr.

[Εγκύκλιος Εγγραφών 2021 σε μορφή pdf]