Απόκτηση πτυχίου Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τελειόφοιτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Ν.4610/2019.

[Πίνακες παρακολούθησης επιπλέον μαθημάτων σε μορφή pdf]

[Αίτηση Ένταξης σε μορφή pdf]

Σύμφωνα με το Ν.4610/2019, οι προπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών των αντιστοίχων τμημάτων εισαγωγής τους, με την προϋπόθεση ότι η διάρκεια σπουδών τους  δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση που θα καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα: Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που είχε έδρα το Μεσολόγγι, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που έχει έδρα την Πάτρα και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα από τα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών και οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα από τα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τουρισμού ή Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανεξάρτητα από το Τμήμα στο οποίο εντάχθηκαν.

Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού το αργότερο έως και δύο (2) εβδομάδες από την έναρξη κάθε εξαμήνου (χειμερινού-εαρινού), διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας του τελευταίου μαθήματος και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής αίτησής του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές όλων των τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού στα τηλέφωνα 2610 962877, 962878 και 962879 ή στο e-mail: tourismsecr@upatras.gr .