Απόκτηση πτυχίου Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τελειόφοιτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Ν.4610/2019.

[Πίνακες παρακολούθησης επιπλέον μαθημάτων σε μορφή pdf]

[Αίτηση Ένταξης σε μορφή pdf]

17.12.2020 :: Ρύθμιση θεμάτων Πρακτικής Άσκησης τελειόφοιτων φοιτητών Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 179/10.12.2020 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι:
α) υπό τις επικρατούσες υγειονομικές συνθήκες λόγω COVID 19, ανεστάλη η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, εκ μέρους ικανού αριθμού φοιτητών, όπως προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων τους και η οποία δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθεί με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγραμμάτων του πρώτου κύκλου σπουδών,

β) το γεγονός ότι ικανός αριθμός φοιτητών ορισμένων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών και ειδικότερα των φοιτητών των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ/ ΔΕ που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανό μενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, χάνουν τη δυνατότητα, να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αφού παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και

γ) το γεγονός ότι το παραπάνω συντελέστηκε χωρίς υπαιτιότητα των ίδιων των φοιτητών αλλά οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, αποφάσισε ομόφωνα ότι:

  1. Θα παρατείνει έως έξι (6) μήνες το χρόνο πλήρωσης της προϋπόθεσης της μη υπέρβασης του 12°υ τυπικού εξαμήνου , από την έναρξη αναστολής της Πρακτικής Άσκησης του κάθε φοιτητή , των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ/ ΔΕ που, μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020, πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις για λήψη Πανεπιστημιακού τίτλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν. 4610/2019 και
  1. Την υποβολή της αίτησης για τη δυνατότητα να λάβουν Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευση ς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν .4610/2019, μέσα σε εξήντα ( 60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας της Πρακτικής Άσκησης του κάθε Φοιτητή.

Σύμφωνα με το Ν.4610/2019, οι προπτυχιακοί φοιτητές των τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών των αντιστοίχων τμημάτων εισαγωγής τους, με την προϋπόθεση ότι η διάρκεια σπουδών τους  δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση που θα καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα: Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Μεσολόγγι, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα από τα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών και οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα από τα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τουρισμού ή Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανεξάρτητα από το Τμήμα στο οποίο εντάχθηκαν.

Η αίτηση υποβάλλεται με την έναρξη του εξαμήνου, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας του τελευταίου μαθήματος και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής αίτησής του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές όλων των τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του τμήματος Διοίκησης Τουρισμού από 01/09/2022 στο τηλέφωνο 2610 962878 και 879 ή στο e-mail: tourismsecr@upatras.gr .