ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ, Ή ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ή ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΑΤΑΠ) Ή ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΙΕΚ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 θα πραγματοποιείται από τις 01 έως και τις 15 Νοεμβρίου 2022, και τις ώρες 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. με αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντα/αιτούσης. Στην περίπτωση που κάποιος δεν προσέλθει με αυτοπρόσωπη παρουσία αλλά στείλει άλλο άτομο προς υποβολή της αίτησης θα πρέπει το άτομο αυτό να φέρει εξουσιοδότηση από τον αιτούντα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής αυτού/αυτής.

Η αποστολή των δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιηθεί επιπλέον και ταχυδρομικώς και με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email Γραμματείας: 

tourismsecr@upatras.gr  τις ως άνω αναφερόμενες ημερομηνίες και μόνο.

Τα  δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου/νης.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή αντίγραφο Πιστοποίησης.

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός Πτυχίου ή Πιστοποίησης, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό/αναλυτική βαθμολογία, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού Πτυχίου.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και Βεβαίωση Ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Όσοι υποψηφίοι/ες δεν έχουν στα χέρια τους ακόμα πτυχίο ή αντίγραφο πιστοποίησης θα υποβάλλουν πιστοποιητικό Περάτωσης/Ολοκλήρωσης Σπουδών, με την προϋπόθεση πως εάν επιλεγούν θα προσκομίσουν με την εγγραφή τους το Αντίγραφο πτυχίου ή το αντίγραφο Πιστοποίησης. 

γ) Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας.

δ) Αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου/ας.


Οι ακριβείς ημερομηνίες εξέτασης των μαθημάτων θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο.

Ακολουθούν οι Ειδικότητες των Διπλωμάτων Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των Προγραμμάτων Σπουδών τους, τα οποία σχετίζονται με τη θεματική του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και μπορούν να συμμετέχουν σε Κατατακτήριες Εξετάσεις, όπως ορίζεται από την Υπουργική Απόφαση (άρθρο 1, παρ. 3 α)  για τους αποφοίτους:

α) των Ι.Ε.Κ.

Α/ΑΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΤΟΜΕΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΙΔΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – SPA
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΙΔΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ – ΞΕΝΑΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ__ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ–ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ__ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ__ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

και β) του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας:

α) «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» και β) «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών».

Oι απόφοιτοι AEI, ΤΕΙ, Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας που επιθυμούν να καταταγούν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού προς απόκτηση του πτυχίου Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών θα εξεταστούν στα ακόλουθα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα του α΄ κύκλου σπουδών, ήτοι: 1) «Εισαγωγή στον Τουρισμό και Τουριστική Γεωγραφία (TMG_1.1C)», 2) «Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» (TMG_1.3C)» και 3) «Στατιστική Επιχειρήσεων (TMG_2.4C)».  Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στην ύλη των παρακάτω μαθημάτων:

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (TMG_1.1C)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί του Τουρισμού – Τύποι τουριστών και μορφές τουρισμού
 • Ιστορική εξέλιξη τουριστικού φαινομένου
 • Από τους περιηγητές, στο πρότυπο οργανωμένου μαζικού τουρισμού, μέχρι το αυτόνομο ταξίδι και τον εναλλακτικό τουρισμό
 • Θεσμικό πλαίσιο και Φορείς του Τουρισμού
 • Τουρισμός και αειφορία. Σύγχρονες τάσεις τουριστικής ανάπτυξης
 • Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του Τουρισμού. Ανάγκες και κίνητρα
 • Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του Τουρισμού. Hosts & guests
 • Γεωγραφικές προσεγγίσεις του Τουρισμού – Τουριστική Γεωγραφία
 • (Ανάθεση ομαδικών εργασιών σε μελέτες περίπτωσης)
 • Γεωγραφική διάρθρωση του τουρισμού ως οικονομικό και κοινωνικό σύστημα
 • Τουριστικές ροές. Χώρες προέλευσης τουριστών – χώρες υποδοχής τουριστών
 • Ο τουρισμός σε διεθνές, εθνικό και τοπικό περιβάλλον
 • Η επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση των τουριστικών ροών.

Υπεύθυνη: Αργυροπούλου Μαρία, Ε.ΔΙ.Π., τηλ. 2610 962-881

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG_1.3C)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Το αντικείμενο της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων αφορά την οργάνωση και των συντονισμό των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να επιτυγχάνει συγκεκριμένους κάθε φορά αντικειμενικούς σκοπούς. Συχνά, η διοίκηση (μάνατζμεντ) αναφέρεται ως ένας από τους συντελεστές παραγωγής, ενώ επίσης συχνά θεωρείται ότι δυο από τους βασικούς στόχους του είναι το μάρκετινγκ και η καινοτομία. Ως αντικείμενα, τα δυο τελευταία αναλύονται εκτενώς σε άλλα μαθήματα.
 • Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις βασικές έννοιες της διοίκησης επιχειρήσεων, ξεκινώντας από το τι ακριβώς είναι μια επιχείρηση, πως μπορεί να γίνεται αντιληπτή ως ανοικτό σύστημα και ως οργανισμός. Με τη χρήση πολλών πραγματικών παραδειγμάτων και περιπτώσεων, το μάθημα μελετά τι είναι το μάνατζμεντ και ποιες οι διαδικασίες του, πως εργάζονται τα στελέχη σε πραγματικές συνθήκες, ποιους ρόλους παίζουν, τι γνώσεις χρειάζεται να διαθέτουν, ποιες ικανότητες. Μελετάται το θέμα της ιεραρχικής οργάνωση και η σημασία των οριζόντιων διασυνδέσεων μέσα στην επιχείρηση και εκτός αυτής. Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο έχει εξελιχθεί η επιστημονική σκέψη γύρω από το μάνατζμεντ, ξεκινώντας από τη γέννησή του (προκλασικοί) και καταλήγοντας στη θεωρία συστημάτων (systems theory), στη θεωρία ενδεχομένων (contingency theory) και άλλες σύγχρονες αντιλήψεις. Εξετάζεται το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεων και χαρακτηριστικά όπως η αβεβαιότητα και οι τρόποι διαχείρισης του περιβάλλοντος. Ακολουθούν ζητήματα κοινωνικές ευθύνης και ηθικής στο μάνατζμεντ, η μελέτη των κοινωνικών εταίρων των επιχειρήσεων.
 • Θέματα οργανωσιακής δομής, όπως ο σχεδιασμός θέσεων εργασίας, η τμηματοποίηση, θέματα εύρους του μάνατζμεντ και επιπέδων ιεραρχίας, θέματα εκχώρησης ισχύος και εξουσίας και μέθοδοι οριζόντιου συντονισμού. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ζητημάτων σχετικών με τον έλεγχο των επιχειρήσεων, διαδικασίες ελέγχων, αντικείμενα ελέγχων, προϋποθέσεις και εναλλακτικές αντί του ελέγχου, όταν δεν κρίνεται σκόπιμος.
 • Με τον πρόοδο των διαλέξεων, γίνεται σταδιακά διάκριση των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου του τουρισμού και σύντομη παρουσίαση των ειδών των επιχειρήσεων που εμπίπτουν σε αυτόν, ενώ καλύπτονται ζητήματα μάνατζμεντ μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Υπεύθυνος: Ραφαηλίδης Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τηλ. 2610 962-883.

Γ.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG 2.4C)       

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Βασικές έννοιες της Στατιστικής
 • Περιγραφή στατιστικών δεδομένων και χρονολογικών σειρών
 • Μέτρα Κεντρικής Τάσης, Μεταβλητότητας, Ασυμμετρίας και Κύρτωσης
 • Συσχέτιση δυο μεταβλητών και παλινδρόμηση
 • Πληθυσμοί και Δείγματα
 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Κατανομές Πιθανοτήτων
 • Κανονική Κατανομή και Κατανομές Δειγματοληψίας

Υπεύθυνοι: Παναγόπουλος Αλκιβιάδης, Καθηγητής, τηλ. 2610 962-880

Βάθη-Σαράβα Παναγιώτα, Επίκ. Καθηγήτρια, τηλ. 2610 962-889

                      Καρυώτη Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, τηλ. 2610 962-893

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022 αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2022.

Έντυπο αίτησης κατατακτηρίων εξετάσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά

Έντυπο αίτησης κατατακτηρίων εξετάσεων ΙEK ή Μεταλυκειακού

Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων