Ανακοίνωση Πρόσκλησης Προπτυχιακών Υποτροφιών ΕΚΟ 2020-2021

Η βεβαίωση δεν χορηγείται στις περιπτώσεις φοιτητών που έχουν εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και
σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, ως: α) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού, β) αλλοδαποί-
αλλογενείς και γ) Υπότροφοι (αλλοδαποί – αλλογενείς και ομογενείς), όπως οι κατηγορίες αυτές
εξειδικεύονται στην υπ’ αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ Β΄ 272) Υπουργική Απόφαση.
Οι εν λόγω φοιτητές δεν είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Πρόκληση Υποβολής
Αιτήσεων.